hiy-hiy ôma kâ-kiyôkâtaman isiwêpahikan ôma kêhci, kihci-ôkimâwinihk ka-nitawi-sâkihik êkonik kâ-wanihîhcik êkwa kâ-nisowanâcihîhcik nistam-iyiniw-iskwêwak êkwa iskwêsisak

Homekiyânaw ôta iskwêwak êkwa iskwêsisak ê-kanâtisicik. ê-nohtê-nisitawinawakik iyawês tahto-pêyak, pêyakoskanak kêhci mîna ana kâ-kî-sâkihiht, kâ-kî-nakatiht êkwa iskwêsisak ôta kâ-kanâtahk. ninohtê-wîhtênân mâka iyikohk ê-kitimâkêyimoyahk ôma ka-ispayikoyêk êkwa iyikohk ê-na-nâskômoyahk tahtwâw kâ-pêci-âcimoyêk anima kâ-nitawêyimihiyâhk ka-pêhtamâhk ôm ôma kâ-nitonamahk tâpwêwin.

mihcêt êkwa pîsimwa ê-mâmitonêyihtamahk ôma tânisi katawâk ka-isi-waskawîtôtamahk ôma kakwêcihkêmowina/nitawâpênikêwina. ka-nohtê-kaskihowak ôma kâ-kiskêyihtamahk ka-miskamahk tâpwêwin mâka ka-kistêyihtamahk ôk ôki opimâtisiwiniwâwa. nistam askîwiyiniw, iskwêwak êkwa iskwêsisak. êkoso mâka nitwayak isi ê-itâpiyâhk:

  1. kâ-wî-isi-miskamâhk tâpwêwin
  2. kâ-wî-isi-kiskêyihtamâhk tâpwêwin
  3. ka-mêkiyâhk pimâtisiwin ôma kêhci tâpwêwin êkotê kâ-isi-kihikêyâhk

ôma kâ-kitâpahtamihk , kîkwây ohci iyikohk mihcêt ka-ma-mâhtinikêhihcik misiwîtê ôki onistam-askîwîsiwi-iskwêwak êkwa iskwêsisak ôta ôma kâ-kanâtahk, mitoni ê-nîkân-ayâhihcik ôki pêyakoskân onîkihikomâwak. niyanân ôma êkosi ê-itahkomikisiyâhk tâpwêwi-akihtâkosiwin ê-yôtênamâhk nimâmitonêyihcikaninân kâhkiyaw awiyak ka-kitâpamâyâhk, kitimâkinâkêwin, sôhk-itêhêwin êkwa kistêyihcikêwin. ê-nohtê-kisêyihtamihk ôma tâpwêwin ôk ohci MMIWG, mâka mâmaci ê-itâyâhyâhkik ôki iskwêwak, iskwêsisak ê-kanâtihitâkosicik. êkosi anima ê-nohtê-astamawakik ita ê-pêyâhtahkaniyik ka-kî-âcimocik êkwa mîna awiyak ka-sîhtoskâkocik ka-wîcikâpawîstâkocik. nitatoskêwinân ôma ê-ohcipayik askîhk êkwa ê-ohcipayik isîhcikêwinihk ka-kî-sîhtoskâkocik iyiniwak otihtâwiniwâhk kihci-mitâtahtomitanaw askîwina aspin.


mahti kiskêyihta, êwako ôma nistam ê-pakitinamahk ka-isiwêpahikêyân. nawac mâka mistahi kiskêyihtamowin ka-ati-ihtakon ôma ati-ahkami-atoskâtamahko.