kikiwin kâ-mâci-ispayik

Start the Healingôma kihci ôkimâwin kâ-nitotisahikêhk ka-mâwasokwanamwak kiskêyihtamowin ôhi kâ-kî-wanihimiht kâ-kî-sâkihimiht ôta. masinahikan ka-sakâskinâcikêhk owiyastâniwan mêkwâc êkos kâ-kiskêyimâyâhki ôki kâ-kî-sâkihîhcik, owîhowiniwâwa, pêyakoskânimiwâwa, kâ-kî-itâpatisicik, kâ-kî-kiskinohamâhcik, kâ-kî-isi-otamîhowêcik, kâ-kî-isi-sâkihtâcik, opakosêyimowiniwâwa mîna kîkwa kâ-kî-kaskihtâcik.

Kî-wîhkomitinân ôma kîspin kîkwây kî-nohtê-wîhtamawinân ka-wîcihikoyahk ahpô kotak kîkway kâ-kî-môsahkinikâtêk. mahti kâhcitinân ôta profile@mmiwg-ffada.ca